Etiket arşivi: array.clear

Array Sınıfı’nın Metodları

1) Array.Sort(dizi) = Dizi değişken eğer sayısal ise küçükten-büyüğe , string ise sözcük sıralamasına(A-Z) göre sıralar. Sıralanacak dizi değişkeni parametre olarak alır.
Kullanımı:

 string[] dizi= new string[3];
 dizi[0] = "Ali";
 dizi[1] = "Veli";
 dizi[2] = "Ayşe";
 Array.Sort(dizi);   // Ali  Ayşe Veli

 int[] dizi= new int[3];
 dizi[0] = 1497;
 dizi[1] = 124;
 dizi[2] = 692;
 Array.Sort(dizi);   // 124  692  1497

 2) Array.Reverse(dizi)  = Dizinin mevcut sıralamasını ters çevirir.
Kullanımı:

 string[] dizi= new string[3];
 dizi[0] = "Ali";
 dizi[1] = "Veli";
 dizi[2] = "Ayşe";
 Array.Reverse(dizi);  // Ayşe Veli  Ali

 int[] dizi= new int[3];
 dizi[0] = 1497;
 dizi[1] = 124;
 dizi[2] = 692;
 Array.Reverse(dizi);  // 692  124  1497

3) Array.Copy(kaynak_dizi,hedef_dizi,eleman_adedi) = Bir dizinin tamamını veya bir kısmını başka bir diziye kopyalar. Kopyalamaya kaynaklık edecek dizi değişkeni 1. parametre olarak almaktadır. Kaynak diziden kopyalanan elemanların yerleştirileceği dizi ise 2. parametrede verilen hedef dizidir. 3. parametrede kullanılan eleman adedi ise kaynak dizinin başlangıcından itibaren kaç adet elemanın kopyalanacağı bilgisini alır.

Bu fonksiyonun bir farklı kullanımında da (overload’ı) kaynak_dizi parametresinden sonra kaynak_başlangıç_indexi verilerek kopyalanacak elemanların ilk indeksten değil de istenilen indeksten başlanması sağlanır; benzer şekilde hedef_dizi parametresinden sonra da indeks değeri verilerek kopyalanacak elemanlların hedef dizi üzerinde hangi indeksten itibaren yerleştirileceği bilgisi verilmiş olur.
Kullanımı:

Array.Copy(kaynak_dizi ,[kaynak_dizi_baslangic_index] , hedef_dizi , [hedef_dizi_baslangic_index] , kopyalanacak_eleman_adeti);

4) Array.Clear(dizi) = Dizi değişkenlerin içeriğini silmek için kullanılır.İkisi seçimlik olan 3 parametreye sahiptir. 1. parametre elemanları sıfırlanacak diziyi, 2. parametre (seçimlik) içeriği silinecek ilk elemanı, 3. parametre ise (secimlik) içeriği silinecek eleman sayısı belirtmektedir.
Kullanımı:

string[] iller = {"Bursa" , "Kayseri", "İzmir" , "Ankara"};
Array.Clear(iller, 1 , 1);

int[] sayilar = new int[3];
sayilar[0] = 100;
sayilar[1] = 1000;
sayilar[3] = 10000;
Array.Clear(dizi, 0 , 2);

5) Array.IndexOf(dizi,aranan_eleman) = Dizi değişken içinde arama yapmak için kullanılır. Bu metod ile aramaya konu edinilen dizi değişkenin sıralı olması şart değildir.  IndexOf metodu geriye aranan elemanın sırasını göndermektedir. Aranan eleman dizide yoksa -1 değeri gönderir.

Bu fonksiyonun farklı kullanımlarında (overload’larında) 3. parametresine arama başlangıç indeksi ve 4. parametresine ise başlangıç indeksinden itibaren kaç adet eleman üzerinde arama yapılacağı bilgileri seçimlik olarak verilebilir.

Kullanımı:

string[] dizi = new string[3];
dizi[0] = "Ali";
dizi[1] = "Veli";
dizi[2] = "Ayşe";
string aranan_deger = textBox1.Text;
int sirasi =  Array.IndexOf(dizi , aranan_deger);
if(sirasi > 0)
MessageBox.Show("Aranan eleman var.");
else
MessageBox.Show("Aranan eleman yok.");

6) Array.Resize(ref dizi, yeni_kapasite) = Dizi değişkenin kapasitesini artırmak veya azaltmak için kullanılır. Aslında dizi=new dizi_tipi[kapasite]; ifadesi ile de mevcut dizi yeni kapasite değeri ile yeniden oluşturulur. Ancak bu işlem yeniden oluşturma işlemi olduğundan dizinin bütün elemanları sıfırlanmış olur. Array.Resize ise kapasite değişikliğini mevcut değerleri silmeden yapar. Tabi eğer kapasite azaltma şeklinde bir değiştirme işlemi yapılıyorsa kapasite dışında kalan elemanların değeri silinmiş olacaktır.
Kullanımı:

string[] dizi = {"kartal","kanarya","serçe"};
Array.Resize(ref dizi,6);
dizi[3] = "doğan";
dizi[4] = "şahin";
dizi[5] = "baykuş";

label1.Text="";
foreach(string eleman in dizi)label1.Text+=eleman+"\n";

//ÇIKTIDA LABEL1'DE ALT ALTA
// kartal
// kanarya
// serçe
// doğan
// şahin
// baykuş