Etiket arşivi: foreign key

Veritabanı Giriş

Veritabanı ; Veritabanı en genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş

veriler topluluğudur. Birbirleriyle ilişkileri olan verilerin tutulduğu, mantıksal ve fiziksel

olarak tanımlarının olduğu bilgi depolarıdır. Veritabanları gerçekte var olan ve

birbirleriyle ilişkisi olan nesneleri ve ilişkileri modeller.

 

Veri tabanı, bir kuruluşun uygulama programlarının kullandığı operasyonel

verilerin bütünüdür (toplamıdır). Burada; “kuruluş”, bir okul, üniversite, banka, bir

üretim şirketi, hastane, devlet kuruluşu, vb. olabilir. “Operasyonel veri” bir kuruluşun

çalışabilmesi, işleyebilmesi için kullanılan çok çeşitli verilerdir. Ticari bir  şirket için

müşteri bilgileri, satış bilgileri, ürün bilgileri, ödeme bilgileri, vb., okul için öğrenci

bilgileri, açılan dersler, kimlerin kaydolduğu, öğretmen bilgileri, boş ve dolu derslikler,

sınav tarihleri, vb., hastane için hasta bilgileri, doktor bilgileri, yatakların doluluk

boşluğu, teşhis-tedavi bilgileri, mali bilgileri, vb …

 

Belirli bir konu hakkında toplanmış veriler bir veritabanı programı altında

toplanır.  İstenildiğinde toplanan bilgilerin tümü veya istenilen özelliklere uyanları

görüntülenebilir, yazdırılabilir hatta bilgilerden yeni bilgiler üretilerek bunlar çeşitli

amaçlarla kullanılabilir.

 

Veritabanı Yönetim sistemi ; Veritabanı kurma,yaratma,tanımlama,işletme ve kullanma işlerini yapmayı sağlayan program topluluğudur. Veritabanı Yönetim sistemi(VTYS) veya Database Managament System(DBMS) isim olarakta kullanılır. Aşağıda bilinen VTYS programlarını ve özelliklerini görebiliriz.

 

MS SQL Server: Bir orta ve büyük ölçekli VTYS’dir. ANSI SQL’e eklentiler yazmak

için T-SQL’i destekler.

 

Oracle: Daha çok yüksek ölçekli uygulamalarda tercih edilen bir VTYS’dir. ANSI

SQL’e eklentiler yapmak için PL/SQL geliştirilmiştir.

 

Sybase: Bir orta ve büyük ölçekli VTYS’dir. ANSI SQL’e eklentiler yazmak için T-SQL

komutlarını destekler. Ülkemizde daha çok bankacılık ve kamusal alanlarda tercih

edilmektedir.

 

Informix: Bir orta ve büyük ölçekli VTYS’dir.

 

MySQL: Genellikle Unix-Linux temelli Web uygulamalarında tercih edilen bir

VTYS’dir. Açık kod bir yazılımdır. Küçük-orta ölçeklidir. Özellikle Web için geliştirilmiş

bir VTYS’dir denilebilir.

 

Postrage SQL: Bu da MySQL gibi açık kod bir VTYS’dir.

 

MS Access: Çoklu kullanıcı desteği yoktur.  İşletim sisteminin sağladığı güvenlik

seçeneklerini kullanır. Bunun yanında belli sayıda kayda kadar (1000000 civarı) ya

da belli bir boyutun (yaklaşık 25MB) altına kadar bir sorun çıkartmadan

kullanılabilecek bir küçük ölçekli VTYS’dir.

 

Advantage: Türk programcılar tarafından geliştirilen bir orta ve büyük ölçekli

VTYS’dir.

 

DB/2: IBM’in framework’lere yönelik büyük ölçekli VTYS’dir.

 

Bazı veritabanı terimleri ve açıklamaları

 

Tablo : Tablo verilerin satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmesiyle

oluşan veri grubudur.

 

Alan : Yapılandırılmış bilginin her bir kısmını saklamak üzere yapılan tanımlamadır.

 

Primary Key (Birincil Anahtar) :  Bir tablodaki, her bir satırın yerine vekil

olabilecek bir anahtar veridir. Tabloda  bu alana ait bilginin tekrarlanmaması gerekir.

Standart olarak bir tabloda verilerin, fiziksel hafıza üstünde de hangi alana göre

dizileceğini de primary key belirler. Bu, bazen bir tek alan olabileceği gibi, bazen

birden fazla alan da birleşerek bir birincil anahtar oluşturabilir.

 

Unique Key(Tekil Anahtar): Unique Key olarak tanımlanan alan için bir değer

sadece bir kere girilebilir. Bir başka satıra daha aynı verinin  girilmesine izin verilmez.

Primary Key ’den farklı olarak Unique Key, NULL (boşluk) değerini alabilir.

 

Foreign Key (Yabancı Anahtar) : Bir tabloya girilebilecek değerleri başka bir

tablonun belli bir alanında yer alabilecek veri grubu ile sınırlandırmaya ve en önemlisi

de ilişkilendirmeye yarar. Örneğin, olmayan bir kitabın ödünç tablosuna

eklenememesi ve ödünç tablosuna eklenen bir kitabın numarası aracılığıyla detay

bilgilerine erişilmesi gibi. Burada Kitap.KitapNo birincil anahtar alan; Odunc.kitapNo

ise yabancı anahtardır.

 

İlişkisel Veri Tabanları(Relational Database) : Bu sistemde veriler tablo şeklinde saklanır. Bu veri tabanı yönetim sisteminde; veri alış verişi için özel işlemler kullanılır.  Bu işlemlerde tablolar operandlar  olarak  kullanılır.  Tablolar  arasında   ilişkiler  belirtilir. Bu  ilişkiler matematiksebağıntılarla (ilişkilerle) temsil edilir.  Günümüzde hemen hemen tüm veri tabanı yönetim sistemleriilişkisel veri modelini kullanırlar.  İlişkisel modeli 1970 yılında Codd önermiştir. Bu model,  matematikteki ilişki teorisine (“the relational theory”) dayanır.  İlişkisel veri modelinde (Relational Data Model) veriler basit tablolar halinde tutulur. Tablolar, satır ve

sütunlardan oluşur.

Navicat For MySQL

Navicat veritabanı sunucu yönetim programıdır. Navicat For MySQL ile MySQL sunucusuna erişebilir sunucu üzerinde bir çok işlemi görsel olarak rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Navicat For MySQL’i çalıştırabilmek için bilgisayarımızda MySQL sunucusuna ihtiyacımız vardır. Navicat For MySQL bir çok platforma’da destek vermektedir. Windows,Linux, Mac OS gibi işletim sistemlerinde çalışabilmektedir.   Navicat For MySQL ile mysql sunucusuna erişebilmek için File New Connection.. yada Connection simgesine tıklayarak bağlanabiliriz. New Connection penceresinde

Navicat For MySQL yazısına devam et